Årsplan

KANUTTEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2019

KANUTTEN FAMILIEBARNEHAGE

May-Liss Bremnes startet KANUTTEN i mai- 96. I Kanutten er det 4 barn i alderen 1-3 år. Barnehagen drives i rekkehus med stort uteareal og fine lekemuligheter. May- Liss har selv fire barn i voksen alder.

Kanutten har fått leie Jølsen barnepark av Skedsmo kommune. Den gir barnehagen gode muligheter for utelek innenfor trygge rammer.

Styrer og pedagogisk veileder i Kanutten heter Mina og er utdannet førskolelærer.

 

Barnehagens formål:

Formålet er å drive Kanutten familiebarnehage etter lov om barnehager og de til enhver tid fast satte forskrifter og retningslinjer. Virksomheten har et ideelt formål hvor barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrene og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

 

LOV OM BARNEHAGER § 2; BARNEHAGENS INNHOLD.

Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter.

 

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER.

Rammeplan er gjeldende for alle barnehager. Ny revidert Rammeplan trådte i kraft 01.08.06. Den skal i tillegg til Lov om barnehager ligger til grunn for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Hvert av de 7 fagområdene i Rammeplanen dekker et vidt lærefelt, og det pedagogiske arbeidet er tverrfaglig. Flere av fagområdene vil være representert samtidig i et temaopplegg, i hverdagsaktiviteter og turer. At barn får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er en forutsetning for god lek og godt samspill mellom barna.

 

 1. Kommunikasjon, språk og tekst
 2.  Kropp, bevegelse og helse
 3. Kunst, kultur og kreativitet
 4. Natur, miljø og teknikk
 5. Etikk, religion og filosofi
 6. Nærmiljø og samfunn
 7. Antall, rom og form

 

HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet, men heller ta utgangspunkt i sin form og utvikle den. De små gruppene og nærheten til få voksne, er familiebarnehagens styrke og kjennetegn. En av fordelene med familiebarnehage er at man har mulighet til å endre planer, være impulsiv og ta ting på sparket. En familiebarnehage er offentlig godkjent, som igjen betyr at man må forholde seg til å drive barnehagen etter lover og forskrifter som til enhver tid gjelder med utgangspunkt i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager.

 

Hva vi legger vekt på i Kanutten:

 • Språkstimulering og språk utvikling.
 • Lek og humor.
 • Fargene, med primær fargene i fokus
 • Omsorg, varme, trygghet og gode rutiner.
 • Ute lek og godt forhold til det å være ute.
 • Musikk glede
 • Oppleve norske tradisjoner i løpet av året.
 • Nært og godt samarbeid med foreldrene.

 

 

Rammeplan for barnehager sier at i barnehagene må alle barn få varierte og positive erfaringer med bruk av språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for seg selv. Språket er intimt forbundet med intellektuell, sosial og følelsesmessig utvikling. Å stimulere barns utvikling av talespråket

blir derfor ikke en blant mange viktige oppgaver i barnehagen, men 6 en av de aller viktigste. Gjennom aktiv bruk av språket fremmes barnets totale utvikling. I rammeplanen markeres betydningen av dette ved å betegne grunnleggende ferdigheter med hensyn til muntlig språk- og kommunikasjonsevne som basiskompetanse.

Om sosial kompetanse, språk og kommunikasjon står det i rammeplanen at sosial samhandlingsdyktighet og kommunikasjonsevne henger uløselig sammen. Å uttrykke seg til og sammenlikne seg med, andre barn blir viktige medspillere for å lære språk, gjøre seg forstått og forstå.

 

Lek:

Lek er en frivillig, indremotivert aktivitet, som gir barna glede og kan være en hjelp til å løse problemer. Barna kan bearbeide vansker de kan ha i samspill med andre mennesker, eller i forhold til språk og konkrete ting. Gjennom leken fremmes barnets utvikling på alle områder; intellektuelle, språklige, fysiske, sosiale og emosjonelle områder. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. Mye av leken i barnehagen er sosial lek, ikke minst er rolleleken viktig for sosial lek, men også andre lekeformer er i større eller mindre grad preget av sosialt samspill. Leken brukes som et virkemiddel for å oppnå sosiale og språklige ferdigheter.

 

Mål for Kanutten

Mål: Tiltak: Evaluering:
1)Språk, tekst og kommunikasjon,

Antall, rom og form:

Barna skal utvikle språk og kommunikasjonsevne ut fra egne forutsetninger

-Gir tid og rom for aktiviteter som stimulerer språket i sin helhet

-Setter ord på hva vi gjør i hverdagssituasjoner gjennom barnehagehverdagen

-Temaarbeid som utvikler begrepsforståelsen

-Bruker musikk og rytme

-Bruk av «Snakkepakka»; lek med språket; ord, rim og regler sammen med barna samt form, tall og mengder, posisjon og plassering, størrelser, mønster og sortering, mål og vekt.

-Bruker bevisst tegnefortellinger og tekstskaping

-Lærer barna konfliktløsning ved bruk av ord

-Tilrettelegger for barnas fortellerglede/evne

Hva har fungert og hva har ikke fungert.
2)Sosial kompetanse

Barna skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen person gjennom lek i barnegruppa.

-Vi voksne er aktive i forhold til lek og hverdagsaktiviteter. Vi er gode rollemodeller, observerer, rettleder og deltar.

-Vi bruker «her og nå» situasjoner aktivt. Vi roser og hjelper barna til gode løsninger.

Dokumentasjon

 

Barnehagens dagsrytme:

Barnehagen har en dagsrytme som gjentar seg hver dag. Dette gir opplevelsen av trygghet og stabilitet i hverdagen. Barnet føler trygghet når det i størst mulig grad kan forutse hva som skal skje med og rundt barnet i løpet av dagen.

 

07.30-08.00:             Barnehagen åpner – lek

08.00-08.30:             Frokost

09.00-11.30:               Kjernetid – lek ute/inne

11.30-12.00:                Lunsj

12.00-14.00:               Sovetid

14.00-14.30:               Påkledning – lek ute/inne, soving for de yngste – avkledning

14.30-15.00:               Ettermiddagsmat, frukt, yoghurt

15.15-16.00:                Lek

16.30                            Barnehagen stenger (16.00 på fredager).