Vedtekter

I vedtektene vil dere finne all informasjon om hvordan Kanutten
familiebarnehage styres og drives.

VEDTEKTER FOR KANUTTEN FAMILIEBARNEHAGE

Gyldig fra 1. januar 2020

1 DRIFT

May-Liss Bremnes er eier og har ansvaret for den daglige driften. Familiebarnehagen drives i samsvar med «lov om barnehager mv.» og de av barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer. Mina er veileder.

2 ANSVARLIG ORGAN

Lillestrøm kommune har ansvar for tilsyn med familiebarnehagen.

3 FORMÅL

  • Å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse/samarbeide med barnets hjem.
  • Å oppnå et trygt og hjemlig miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne.
  • Å lære barna respekt for hverandre.
  • Å oppøve sans for rettferdighet.
  • Å gi barna ulike aktiviteter som er tilpasset gruppens sammensetning og de enkelte barns egne forutsetninger, interesser og behov.
  • Å skape et godt forhold mellom barna, de ansatte og foreldre.

4 OPPTAK AV BARN

Barnehagen har samordnet opptak med Lillestrøm kommune, og søknad sendes via søknadsportalen under Lillestrøm kommune sin nettside. Barn fra nabokommuner kan også tas opp i barnehagen. Det tas hensyn til at barnehagen har en hensiktsmessig aldersfordeling.

Plassen disponeres fra barnet begynner, til ut kalenderåret barnet fyller 3 år.

5 ÅPNINGSTIDER

Barnehagen holder åpen mandag–torsdag fra kl. 07.30-16.30 og fredag fra kl. 07.30-16.00. I julen er barnehagen stengt f.o.m. 23.12 til første arbeidsdag etter nyttår. Barnehagen er også stengt mellom palmesøndag og 2. påskedag. De holdes også stengt alle inneklemte dager (dvs. Enkeltarbeidsdag mellom helg og rød dag). Familiebarnehagen har 5 planleggingsdager/avspaseringsdager pr. år, og da er barnehagen stengt. Familiebarnehagen er feriestengt hele juli måned.

6 OPPHOLDSBETALING

Det betales for opphold i henhold til de satser og retningslinjer som til enhver tid er fastsatt av eier. Oppholdsbetaling skjer forskuddsvis og skal være disponibelt for barnehagen den 1. i hver måned. Barn som hentes etter åpningstiden belastes med kr. 500 pr. påbegynt time.

7 OPPSIGELSE AV BARNEPLASS

Slutter barnet i løpet av året, er det 2 måneders skriftlig oppsigelse. Oppsigelsestiden regnes fra den første i påfølgende måned. Betaling opphører i oppsigelsestiden. Hvis en barnehageplass benyttes etter 1. mai, må det betales oppholdsavgift ut juni måned. Juli måned regnes ikke som oppsigelsesmåned. Ved fravær av barnet må oppholdsbetalingen allikevel betales. Som fravær regnes også dersom barnet ikke møter til familiebarnehagen til avtalt tid etter ferien. Dersom barnehageplassen ikke benyttes etter forutsetningene, dvs. at betalingsfristen gjentatte ganger overskrides, kan eier ta barnehageplassen opp til ny vurdering. Ved innskrenking/avvikling av driften, kan eier si opp barnehageplassen med 1 måneds varsel.

8 HELSE/SYKDOM

Foreldrene bes gi opplysninger om barnets helse som barnehagen har behov for. Foreldrene må også fylle ut helseopplysningsskjema ved start i barnehagen. Barnet må holdes hjemme ved sykdom/dårlig allmenntilstand, inntil det er friskt nok til å delta i de daglige aktivitetene både inne og ute. Får barnet en smittsom sykdom, plikter foreldrene å melde fra til barnehagen så fort som mulig.

9 SAMARBEIDSUTVALG

Lillestrøm kommune fører tilsyn med driften. Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg bestående av representanter for foreldre, ansatte og eier slik at hver gruppe er likt representert. Veileder deltar som fagperson. Foreldrerådet som består av all foreldre/foresatte i barnehagen, velger en representant m/varamann til samarbeidsutvalget for ett år av gangen.

10 TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Barnehagen skal i henhold til barnehageloven §§ 21,22 og 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial og barneverntjenesten.

11 INTERNKONTROLL

Barnehagen har et internkontrollsystem. Det gjennomføres en til to kontroller i året.

KJELLER 1.JANUAR 2020

 

MAY-LISS BREMNES